Copyright 2023 - Custom text here

 

ระเบียบ

1. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ มรร. ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

2. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยอัตราค่าจ่างและการเลื่อนค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

3. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

4. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยกองทุนราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมดูงานหรือการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559

6. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการจ่ายเงินให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2563

7. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยค่าตอบแทนการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์เพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564

8. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2564

9. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2564

 

 

 

 

f t g