Copyright 2024 - Custom text here

 

ระเบียบ 

ทุนการศึกษา การศึกษาต่อ
1. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยทุนการศึกษา พ.ศ. 2557
2ระเบียบ มรร. ว่าด้วยทุนการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3.
ระเบียบ มรร. ว่าด้วยทุนการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

4. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
5. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2557

การจ่ายค่าตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม
1. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2556
2. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินรางวัลในการทำผลงานวิชาการ พ.ศ. 2557
4. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า พ.ศ. 2550
5. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี จากเงินรายได้ พ.ศ. 2562
6. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน พ.ศ. 2552
7. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยค่าตอบแทนการพิจารณาผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2562
8. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการให้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

9. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2564
10. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยค่าตอบแทนการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์เพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564
11. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
12. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือก่อนการเผยแพร่ พ.ศ. 2566 
 

การจัดการศึกษา
1. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการเก็บและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
2. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการเก็บและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
3. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการเก็บและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. 2554
4. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา พ.ศ. 2560
5. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2550
6. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2548
7. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2548
8. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2552
9. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2564 

 

การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
1. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยกองทุนราชภัฏราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ พ.ศ. 2563 
2. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2552
3. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
4. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
5. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2552
6. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2552
7. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
8. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2557


1. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ มรร. ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
2. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยอัตราค่าจ่างและการเลื่อนค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
3. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยกองทุนราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมดูงานหรือการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559
5. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการจ่ายเงินให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2563

 

f t g